ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุณิสา สิทธิออน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :131 ม.2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
Telephone :084-731756
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :