ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐปาลิน กุณาเบี้ย
ตำแหน่ง :นักทรัพยากร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :131 ม.2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
Telephone :093-136033
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :