ชื่อ - นามสกุล :นายบุญเที่ยง เทศอ่อน
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :131 ม.2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :