ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
2,262
เดือนที่แล้ว
7,277
ปีนี้
55,697
ปีที่แล้ว
92,168
ทั้งหมด
200,814
ไอพี ของคุณ
35.168.110.128

1
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าถนน บ้านบงตัน หมู่ 5 จำนวน 2 จุด,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
04 กรกฎาคม 2565

กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าถนน บ้านห้วยริน หมู่ 6 จำนวน 1 จุด,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
04 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมอบรม  โครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (Covid-19)  ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

กิจกรรมอบรม โครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 2565

โดยการสนับสนุนจาก  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบงตัน

29 มิถุนายน 2565

การขยายกำหนดเวลาในจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด 0808.3/ว4437 ลว.22 มิ.ย.65,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

โดย รมต.มหาดไทย อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน 

28 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบงตัน

22 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
02 มีนาคม 2565

การตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการ ร้านค้า บริษัท เอกชน ที่เคยได้ติดต่อราชการกับ อบต.บงตัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสียสละเวลา สแกนQR Code เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการบริหารงาน การให้บริการ ที่มีคุณธรรมและโปร่งใส ต่อไป  

01 มีนาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 จากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ทางเข้าสุสานบ้านบงตัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ขอให้ผู้ใช้ถนนเส้นทางจากทางเข้าหมู่บ้านบงตันถึงทางเข้าสุสานบ้านบงตัน  ด้วยความระมัดระวัง ผู้รับจ้าง หจก.เรวัตร 2003 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565

07 กุมภาพันธ์ 2565

ซ่อมไฟฟ้าถนน บ้านโท้ง หมู่ 2 ต.บงตัน จำนวน 2 จุด,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
31 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประธานสภาเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

31 มกราคม 2565

ปรับปรุง  สวนสุขภาพตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
20 มกราคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ครั้งแรก เพื่อเลือกประธาน/รอง/เลขานุการสภา อบต.บงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า ประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ครั้งแรก เเพื่อเลือกประธาน/รอง/เลขานุการสภา อบต.บงตัน โดย นายอำนวย สิทธิออน ได้รับเลือกเป็นประธานสภา  นายประสิทธิ์ เป็งปิง เป็นรองประธานสภา และนายมิตร กาวีระ เป็นเลขานุการสภา

30 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประธานสภาเชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

30 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (97 รายการ)