ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
357
เดือนนี้
8,597
เดือนที่แล้ว
8,597
ปีนี้
25,308
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
260,862
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

E-Service

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- การประชาคมเพื่อเสนอความต้องการขยายการใช้พลังงานทดแทน(ก๊าซชีวภาพ)ในภาคครัวเรือน  
-:- ประกาศการห้ามเข้าเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 สายหน้านางสาวแพรพลอย คำปัน ถึงข้างบ้านนางสาวสุปราณี นุเปี๊ย 
-:- การตั้งด่านชุมชน 7วันอันตราย  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 จากข้างบ้านนายปุ๊ด สมแก้ว ถึงข้างสวนนางหล้า แก้วปัน  
-:- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์คัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบงตัน หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ตำบลบงตัน
การนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
การจัดทำถังขยะเปียกในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บงตัน
งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพอบต.บงตันร่วมกับผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านส.อบต.บงตันมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงต.บงตัน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบงตัน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน (คัดแยกก่อนทิ้้งจากครัวเรือน) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 (จากประปาข้างป่าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา CCTV 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บของภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 จากหน้าบ้านนายสมเพชร ตั๋นจี๋ ถึงหน้าศาลา sml 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 ข้างบ้านนายพันชัย ดีสา ถึงหน้าบ้านนางสุคำ เงินถา 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 สายข้างบ้านนายปุ๊ด สมแก้ว ถึงข้างสวนนางหล้า แก้วปัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 สายข้างบ้านนางสาวแพรพลอย คำปัน ถึงข้างบ้านนางสุปราณี นุเปี้ย 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปู หมู่ 3 จากทางเข้าวัดหล่ายแก้ว ถึงสวนนายศักดา นุวัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลบงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนภายในบ้านห้วยริน หมู่ 6 สาย 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม ถ127-07 บ้านห้วยริน หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างแท้งก์น้ำประปาบ้านห้วยริน หมู่ 6 ตำบลบงตัน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
-:- อบต.บงตัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 
-:- รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 12 อัตรา (ตำบลละ 2 คน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา) 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจสอบเมลคู่มือประชาชนทุจริตสายตรง ปปช.กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมข้อมูลกลาง อปทโครงการลดการใช้พลังงานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินระบบจดทะเบียนพาณิชย์ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนlaasกรมบัญชีกลางสปสชกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ