ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
6,096
เดือนที่แล้ว
10,505
ปีนี้
34,183
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
87,132
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 25389 มี.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]9 มี.ค. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25619 มี.ค. 2564
4ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25609 มี.ค. 2564
6ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖9 มี.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9 มี.ค. 2564
8ระเบ ี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 มี.ค. 2564
10พรบ.การบริหารงานบุคคบท้องถี่น พ.ศ.25429 มี.ค. 2564
11พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม9 มี.ค. 2564
12พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
13พระราชบัญญตัิ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒9 มี.ค. 2564
14พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 มี.ค. 2564
15พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25469 มี.ค. 2564
16พระราชกฤษฎ ี กา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑9 มี.ค. 2564
17พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒9 มี.ค. 2564
18พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒9 มี.ค. 2564
19ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
20พรบ.การเลือกตัั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25629 มี.ค. 2564

12  >> >|