ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
6,096
เดือนที่แล้ว
10,505
ปีนี้
34,183
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
87,132
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25624 ก.พ. 2564
2ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)25 ม.ค. 2564
3คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ภัยหนาว ฯ17 ธ.ค. 2563
4ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256423 พ.ย. 2563
5ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕6318 พ.ย. 2563
6คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 13 พ.ย. 2563
7คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) 11 พ.ย. 2563
8การมอบอำนาจของรองนายกอบต .ให้กับรองนายก อบต.16 ก.ย. 2563
9ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256231 ส.ค. 2563
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ส.ค. 2563
11ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)1 มิ.ย. 2563
12ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.256329 พ.ค. 2563
13คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน9 มี.ค. 2563
14ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256222 ก.ค. 2562
15ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอธาตุดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่6 มิ.ย. 2562
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 22 เม.ย. 2562
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 เม.ย. 2562
18มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 28 มี.ค. 2562
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ28 มี.ค. 2562
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 มี.ค. 2562

12  >> >|