ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
202
เมื่อวานนี้
358
เดือนนี้
5,214
เดือนที่แล้ว
8,929
ปีนี้
5,214
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
58,163
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256423 พ.ย. 2563
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕6318 พ.ย. 2563
3การมอบอำนาจของรองนายกอบต .ให้กับรองนายก อบต.16 ก.ย. 2563
4ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256231 ส.ค. 2563
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ส.ค. 2563
6ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)1 มิ.ย. 2563
7ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.256329 พ.ค. 2563
8ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256222 ก.ค. 2562
9ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอธาตุดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่6 มิ.ย. 2562
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 22 เม.ย. 2562
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 เม.ย. 2562
12มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 28 มี.ค. 2562
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ28 มี.ค. 2562
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 มี.ค. 2562
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน14 มี.ค. 2562
16ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น11 มี.ค. 2562
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน7 มี.ค. 2562
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส22 ก.พ. 2562
19ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256218 ก.พ. 2562
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง30 ม.ค. 2562

12  >> >|