ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
1,756
เดือนที่แล้ว
6,240
ปีนี้
38,696
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
274,250
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน24 พ.ค. 2566
2งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/25665 เม.ย. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 256621 มี.ค. 2566
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 มี.ค. 2566
5คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256622 ก.พ. 2566
6งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/25663 ม.ค. 2566
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256512 ต.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 ก.ย. 2565
9ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256616 ก.ย. 2565
10ประกาศเรื่องการกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 ส.ค. 2565
11คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.12 พ.ค. 2565
12คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บงตัน12 พ.ค. 2565
13คำสั่งผู้อำนวยการกองมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน12 พ.ค. 2565
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 พ.ค. 2565
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)29 เม.ย. 2565
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.256231 ม.ค. 2565
17คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน12 ม.ค. 2565
18คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน10 ม.ค. 2565
19คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน7 ม.ค. 2565
20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น7 ม.ค. 2565

1 2 3 4 5   >>  >|