ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
612
เดือนนี้
4,541
เดือนที่แล้ว
6,766
ปีนี้
62,824
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
298,378
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22 ก.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน พ.ศ.256622 ก.ย. 2566
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน31 พ.ค. 2566
4คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน24 พ.ค. 2566
5งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/25665 เม.ย. 2566
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 256621 มี.ค. 2566
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 มี.ค. 2566
8คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256622 ก.พ. 2566
9งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/25663 ม.ค. 2566
10คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ5 31 ต.ค. 2565
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256512 ต.ค. 2565
12ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 ก.ย. 2565
13ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256616 ก.ย. 2565
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิิ่น พ.ศ. 25665 ส.ค. 2565
15ประกาศเรื่องการกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 ส.ค. 2565
16ประกาศ นโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่24 มิ.ย. 2565
17คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในหน่วยงาน24 มิ.ย. 2565
18คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน1 มิ.ย. 2565
19คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.12 พ.ค. 2565
20คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บงตัน12 พ.ค. 2565

1 2 3 4 5   >>  >|