ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
1,756
เดือนที่แล้ว
6,240
ปีนี้
38,696
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
274,250
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.การเลือกตัั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25629 มี.ค. 2564
2ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
3พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒9 มี.ค. 2564
4พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒9 มี.ค. 2564
5พระราชกฤษฎ ี กา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑9 มี.ค. 2564
6พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25469 มี.ค. 2564
7พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 มี.ค. 2564
8พระราชบัญญตัิ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒9 มี.ค. 2564
9พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
10พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม9 มี.ค. 2564
11พรบ.การบริหารงานบุคคบท้องถี่น พ.ศ.25429 มี.ค. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 มี.ค. 2564
13ระเบ ี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9 มี.ค. 2564
15ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖9 มี.ค. 2564
16รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25609 มี.ค. 2564
17ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐9 มี.ค. 2564
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25619 มี.ค. 2564
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]9 มี.ค. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 25389 มี.ค. 2564

1 2   >>  >|