ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
612
เดือนนี้
4,541
เดือนที่แล้ว
6,766
ปีนี้
62,824
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
298,378
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
61ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.256329 พ.ค. 2563
62คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน9 มี.ค. 2563
63คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน3 มี.ค. 2563
64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ17 ก.พ. 2563
65ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น23 ม.ค. 2563
66คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน21 ม.ค. 2563
67ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ14 ม.ค. 2563
68ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256329 พ.ย. 2562
69ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง มาตรการจ่ัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต28 ต.ค. 2562
70ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน18 ต.ค. 2562
71ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256222 ก.ค. 2562
72ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอธาตุดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่6 มิ.ย. 2562
73ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 22 เม.ย. 2562
74ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ8 เม.ย. 2562
75ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ28 มี.ค. 2562
76มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 28 มี.ค. 2562
77ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน14 มี.ค. 2562
78ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 มี.ค. 2562
79ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น11 มี.ค. 2562
80ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน7 มี.ค. 2562

|< << 1 2 34 5   >>  >|