ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
612
เดือนนี้
4,541
เดือนที่แล้ว
6,766
ปีนี้
62,824
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
298,378
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
41ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน20 ก.ค. 2564
42ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256418 มิ.ย. 2564
43ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน20 เม.ย. 2564
44คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มอบหมายให้รับผิดชอบงานรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือส่ิงอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน15 มี.ค. 2564
45กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25624 ก.พ. 2564
46ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 256329 ม.ค. 2564
47ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)25 ม.ค. 2564
48ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล6 ม.ค. 2564
49คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ภัยหนาว ฯ17 ธ.ค. 2563
50ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256423 พ.ย. 2563
51ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕6318 พ.ย. 2563
52คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 13 พ.ย. 2563
53คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) 11 พ.ย. 2563
54คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักและกอง ปี 256327 ต.ค. 2563
55การมอบอำนาจของรองนายกอบต .ให้กับรองนายก อบต.16 ก.ย. 2563
56ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256231 ส.ค. 2563
57คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้้าที่ของส่วนราชการภายใน17 ส.ค. 2563
58ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ส.ค. 2563
59คำสั่ง1 ก.ค. 2563
60ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)1 มิ.ย. 2563

|< << 1 23 4 5   >>  >|