ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
612
เดือนนี้
4,541
เดือนที่แล้ว
6,766
ปีนี้
62,824
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
298,378
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
21คำสั่งผู้อำนวยการกองมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน12 พ.ค. 2565
22ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 พ.ค. 2565
23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)29 เม.ย. 2565
24ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.256231 ม.ค. 2565
25คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน12 ม.ค. 2565
26คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน10 ม.ค. 2565
27คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน7 ม.ค. 2565
28คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น7 ม.ค. 2565
29ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ 25644 ม.ค. 2565
30ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. บงตัน14 ธ.ค. 2564
31ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.บงตัน เรื่่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้้ง นายกและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน29 พ.ย. 2564
32ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 พ.ย. 2564
33ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง การรับบริจาคสิ่งของความจำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบงตัน29 ต.ค. 2564
34ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256415 ต.ค. 2564
35คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน7 ต.ค. 2564
36ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน7 ต.ค. 2564
37ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยง อบต.บงตัน5 ต.ค. 2564
38ประการ การยกเลิกสำเนาเอกสาร การติดต่อราชการกับ อบต.17 ก.ย. 2564
39เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถ่ินอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)31 ส.ค. 2564
40คำสั่งอำเภอดอยเต่า แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค(ศปก.)อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่27 ก.ค. 2564

|< << 12 3 4 5   >>  >|