[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link หน่วยงาน


  
แผนป้องกันการทุจริต   
 


 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
***************************************
          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแปลงไปสู่การปฏิบัติ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ นั้น
         องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส สุจริต ต่อไป
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                         ประกาศ    ณ   วันที่   19    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕60
 
 
                                              คมเดช  อัยย์ตระกูล                                            
    ( นายคมเดช  อัยย์ตระกูล )
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน*******************************************************************************************************************************

ส่วนที่ ๑

บทนำ
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
                 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
                 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
                 ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้
๑)     การทุจริตด้านงบประมาณ  การทำบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒)     สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓)     สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔)     สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕)     สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖)     สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗)     สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อำนาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
                 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   ดังนี้
                    ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
                    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
                    ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้
                    ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
                              ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
          ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม
          ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
 
๒.หลักการเหตุผล
               ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
                       ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 Index : CPI)
                      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                พ.ศ. ๒๕๔๖  
                  องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเรื่องโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้
 
. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
                    ๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
                    ๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
                    ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
                    ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
. เป้าหมาย
                    ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
                    ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
                    ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
                    ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
 
 
 
. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
                    ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
                    ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
                    ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
                    ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
                    ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๑ การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ ปีงบประมาณ หมายเหตุ
2561 2562 2563 2564
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
1.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
3 .โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต  0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดุงาน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 300,000 300,000 300,000 300,000
5. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
6.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต” 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
7.มาตรการ “จัดทํา คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน”  0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
1)โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน 20,000 20,000 20,000 20,000
2.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 20,000 20,000 20,000 20,000
1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
1) โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๒  การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต
ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ ปีงบประมาณ หมายเหตุ
2561 2562 2563 2564
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๓.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน” 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๕.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๖.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
๗.โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๘.กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการประชาชนเพื่อให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๙.โครงการจ้างสํารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 30,000 30,000 30,000 30,000
10.โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน (WIFI ชุมชน)       152,000       152,000        152,000         152,000
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๓.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๔.มาตรการมอบ อํานาจของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
5. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
๑.โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองและสระเกล้าดำหัวพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อตำบลบงตัน 80,000 80,000 80,000 80,000
2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
๑. มาตรการ “จัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๒.กิจกรรม “การจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๓. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๔. มาตรการ “ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๕. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน” 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
๖. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่  ว่าทุจริตและปฏิบัติ ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ ชอบ” 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๓  การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
ภาร