[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link หน่วยงาน


  
ยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บงตัน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  รางระบายน้ำ 
1.2 ก่อสร้าง  ต่อเติม  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ระบบประปาหมู่บ้าน
1.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา แหล่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
1.4 ขยายเขตระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร สถานที่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนากลุ่มอาชีพ  และการแก้ไขปัญหาความยากจน
2.2 ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และกระจายสินค้า(ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
2.3 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการ
3.    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล  ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไปปัญหามลพิษ ไฟป่าและหมอกควัน
3.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมสุขภาวะ อนามัยในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบเชิงบูรณาการ
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
6.2 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
       และทรัพย์สิน
 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่งเสริมธรรมภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
7.2 ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน