[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link หน่วยงาน


  
นโยบาย  
 

นโยบาย
การพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
..
 
       1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานของการประกอบอาชีพ  คือพัฒนาทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดิน  เพราะอาชีพหลักคือเกษตรกรรม

       2.  ก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาชนบทให้กับหมู่บ้านที่ยังขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
       3.  พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมภายในตำบลให้สามารถติดต่อถึงกันและสามารถติดต่อกับชุมชนภายนอกได้โดยสะดวก
       4.  ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มราคาให้กับผลผลิตภัณฑ์และสามารถเก็บไว้ได้นาน
       5.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มการผลิตต่างๆ  เพื่อเพิ่มพลังในการต่อรองราคาไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
       6.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้กลุ่มแม่บ้านและผู้ว่างงานได้ใช้เวลาว่างประกอบอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
       7. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
       8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จรรโลงสังคมให้อยู่เป็นปกติสุข
       9.  ส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
       10.  จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยอาศัยสื่อต่าง ๆ  เช่น เสียงตามสาย วารสารของ องค์การบริหารส่วนตำบล หอกระจายข่าว  หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
       11.  ส่งเสริมให้มีบริการงานอนามัยอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
       12.  ส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (ปลอดอบายมุข      ยาเสพติด  การพนัน  ฯลฯ)
       13. จัดระบบผังเมือง (Urban Planning) ภายในตำบลเพื่อให้เกิดความมีระเบียบ และการสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
       14. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ โดยการศึกษาเพิ่มเติมทั้งระบบในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
       15. ส่งเสริมให้มีการผลิต  ผลิตภัณฑ์และสินค้า  ที่มีคุณภาพและถูกวิธีออกสู่ตลาด
       16. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดลองและวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อแจกให้เกษตรกรรวมถึงการแปรรูป
       17.  จัดตั้งศูนย์เพาะชำและเพาะพันธ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรปลูก/เลี้ยง  และปล่อยในที่/แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
       18. จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ